با استفاده از این محصول دانش بنیان ۱۲ هکتار در ارومیه و ۴۰ هکتار در طبس مالچ پاشی زیستی شد.